Obchodní Podmínky

  Platné od 5. 3. 2020, aktualizované 07.10.2020.

Všeobecná ustanovení

Provozovatel: Amerikou.cz, Milan Tetour, Pořešinec 22 38241 Kaplice Česká Republika

IČ: 87400847

DIČ: CZ9205121398

Tel.:777880926

E-mail: info@amerikou.cz

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.amerikou.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") provozovatele: Amerikou.cz, Milan Tetour, Pořešinec 22 38241 Kaplice Česká Republika (dále jen "prodávající, poskytovatel, pronajímatel") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující, zákazník, nájemce") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.amerikou.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "objednávka").

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Závazně objednat". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen "elektronická adresa kupujícího").

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. Cena zboží a platební podmínky

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Pořešinec 22 38241 Kaplice;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 3137755133/0800 (dále jen "účet prodávajícího");
 • bezhotovostně platba kartou na účet prodávajícího č. 3137755133/0800 (dále jen "účet prodávajícího");

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. Prodávající může požadovat od kupujícího zálohu/rezervační poplatek či jinou obdobnou platbu, pokud se tak individuálně dohodnou, Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@amerikou.cz.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


5.8. V případě nákupu poukázky/voucheru může zákazník od kupní smlouvy odstoupit pouze v případě že objednávka nebyla zaplacena, po zaplacení kupní ceny nelze od kupní smlouvy odstoupit.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako "osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10. Zasílání obchodních zdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

12. Vouchery

12.1. Platnost voucheru je jeden rok od vystavení a zaplacení, kupující/zákazník/nájemce musí voucher v tomto termínu využít, jinak voucher propadá bez možnosti náhrady. 

12.2. Pokud poskytovatel/pronajímatel/prodávající na základě podnětu kupujícího/zákazníka/nájemce rozhodne o prodloužení propadlého voucheru, může požadovat platbu za obnovení voucheru a případně změnu ceny/limitů apod. oproti datu nákupu.

12.3. Využití/uplatnění voucheru je možné pouze na místech určených prodávajícím/poskytovatelem/provozovatelem a v sídle prodávajícího/poskytovatele/provozovatele.

12.4. K využití/uplatnění voucheru je potřeba voucher v den uplatnění předat prodávajícímu/poskytovateli/provozovateli nebo osobám prodávajícího/poskytovatele/provozovatele k tomu určených.

12.5. Voucher je vystaven nejpozději do 48 hodin v pracovních dnech, po přejít platby a odeslán na email zákazníka, pokud si nezvolil doručení na adresu kupujícího/zákazníka/nájemce nebo vystavení dárkového poukazu/voucheru.

12.6. Poskytovatel/pronajímatel/prodávající má možnost čas vystavení a odeslání zvětšit z 48 hodin v pracovních dnech až na dvojnásobek v případě nečekaných událostí, technických problémů.

12.7. Voucher není možné doručit a doručen nebude v případech kdy kupující/zákazník/nájemce uvede chybně své kontaktní údaje, zejména email, telefonní číslo, jméno a adresu.

12.8. Doručení voucheru na adresu nebo vystavení dárkového poukazu/voucheru spolu s doručení a ostatních typů doručení mimo emailového, bude voucher vystaven a doručen do 4 až 5 pracovních dnů od přijetí platby. 

12.9. Prodávající/poskytovatel/provozovatel nenese zodpovědnost za případné zpoždění s doručením voucheru z důvodů zpoždění dopravce a kupující/zákazník/nájemce nemůže vůči prodávajícímu/poskytovateli/provozovateli uplatňovat žádná storna, sankce a odstoupení od kupní smlouvy.

12.9.1. Kupující/zákazník/nájemce má při uplatnění voucheru nárok na využití pouze toho co je uvedeno na voucheru nebo dle varianty uvedené na voucheru, která má limity a podmínky stejné jako stejná varianta uvedena v ceníku na webu: www.amerikou.cz nebo dle informací uvedených v emailové komunikaci s adresou info@amerikou.cz a objednávce přes web www.amerikou.cz nebo email info@amerikou.cz.

12.9.2. Pokud kupující/zákazník/nájemce úmyslně upraví údaje na voucheru, případně se pokusí předložit falešnou kopii, využití voucheru mu nebude umožněno a prodávajícího/poskytovatele/provozovatele má právo udělit  kupujícímu/zákazníkovi/nájemci sankci až 50.000 Kč.

12.9.3. Pokud voucher propadne z důvodu nedostatku termínu nebo posunutím termínu ze strany prodávajícího/poskytovatele/provozovatele má kupující/zákazník/nájemce nárok na prodloužení o takovou dobu, která je nezbytná k jeho uplatnění.

12.9.4. Uplatnění voucheru je možné pouze za přijatelný meteorologických podmínek a ve volných termínech, které na dotázaní kupujícího/zákazníka/nájemce budou sděleny prodávajícím/poskytovatelem/provozovatelem nebo osobami prodávajícím/poskytovatelem/provozovatelem k tomu určené, tyto informace mohou být předány pouze z emailu info@amerikou.cz nebo telefonicky/sms z čísla +420777880926.

13. Ostatní podmínky 

13.1. PODMÍNKY PRONÁJMU

 • Podmínky pronájmu jsou sepsané ve smlouvě o pronájmu vozidla.
 • Před pronájmem vozidla musí zákazník/nájemce podepsat smlouvu o pronájmu vozidla.
 • Řidič musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B
 • Cena pronájmu se řídí ceníkem, případně je s majitelem (pronajímatelem) předem individuálně domluvena a je uvedena ve smlouvě o pronájmu vozidla.
 • Vůz je půjčován vždy s plnou nádrží, stejně tak musí být i nájemcem vrácen.
 • Vůz je určen pro běžný provoz na silnicích a dálnicích. Je zakázáno se s ním účastnit motoristických závodů, soutěží a jezdit sním bez předchozí domluvy mimo území ČR a mimo veřejné komunikace, výjimkou je pouze parkování vozidla na soukromém pozemku zákazníka (nájemce).
 • Při předaní vozidla je sepsán předávací protokol o stavu vozidla a ve stejném stavu musí být i nájemcem vrácen, v případě že dojde k poškození vozidla, zákazník (nájemce) musí poškození uhradit a to celé nebo dle spoluúčasti uvedené na smlouvě o pojištění vozidla, spoluúčast je z pravidla 10%.
 • Délky pronájmu a limity jednotlivých variant se řídí ceníkem a informacemi v ceníku uvedeném na webových stránkách prodávajícího.
 • Znečištění vozidla nad rámec běžného použití bude penalizováno.
 • Nájemce/zákazník souhlasí a musí podepsat souhlas s lokalizováním vozidla po celý průběh pronájmu/zážitkové jízdy.

13.2. PODMÍNKY ZÁŽITKOVÉ JÍZDY JAKO ŘIDIČ

  • Podmínky zážitkové jízdy jsou sepsané ve smlouvě o pronájmu vozidla.
  • Před zážitkovou jízdou jako řidič musí zákazník podepsat smlouvu o pronájmu vozidla.
  • Řidič musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B
  • Cena pronájmu, zážitkové jízdy jako řidič se řídí ceníkem, případně je s majitelem (pronajímatelem)  předem individuálně domluvena a je uvedena ve smlouvě o pronájmu vozidla.
  • Po dobu zážitkové jízdy jsou pohonné hmoty zdarma a nebo hrazené dle zakoupené varianty zákazníkem.
  • Vůz je určen pro běžný provoz na silnicích a dálnicích. Je zakázáno se s ním účastnit motoristických závodů, soutěží a jezdit sním bez předchozí domluvy mimo území ČR a mimo veřejné komunikace, pokud není individuálně domluveno jiná, změna musí být zapsaná ve smlouvě o pronájmu vozidla.
  • Po dobu trváni zážitkové jízdy musí být v autě přítomen pracovník poskytovatele(pronajímatele) a zákazník se musí řídit pokyny pracovníka.
  • Po dobu trvání zážitkové jízdy se vozidlo může pohybovat pouze po trase zvolené pracovníkem.
  • Při předaní vozidla je sepsán předávací protokol o stavu vozidla a ve stejném stavu musí být i nájemcem vrácen, v případě že dojde k poškození vozidla, zákazník (nájemce) musí poškození uhradit a to celé nebo dle spoluúčasti uvedené na smlouvě o pojištění vozidla, spoluúčast je z pravidla 10%.
  • Délky zážitkové jízdy a limity jednotlivých variant se řídí ceníkem a informacemi v ceníku uvedeném na webových stránkách prodávajícího.
  • Nájemce/zákazník souhlasí a musí podepsat souhlas s lokalizováním vozidla po celý průběh pronájmu/zážitkové jízdy.

13.3. PODMÍNKY ZÁŽITKOVÉ JÍZDY JAKO SPOLUJEZDEC

 • Před zážitkovou jízdou jako spolujezdec musí zákazník podepsat souhlas s absolvováním zážitkové jízdy a smlouvu o absolvování zážitkové jízdy jako spolujezdec, případně rodič/zákonný zástupce.
 • Zákazník musí být starší osmnácti let nebo mít souhlas rodičů/zákonného zástupce.
 • Cena zážitkové jízdy jako spolujezdec se řídí ceníkem, případně je s majitelem (pronajímatelem) předem individuálně domluvena a je uvedena ve smlouvu o absolvování zážitkové jízdy jako spolujezdec.
 • Po dobu zážitkové jízdy jsou pohonné hmoty zdarma a nebo hrazené dle zakoupené varianty zákazníkem.
 • Vůz je určen pro běžný provoz na silnicích a dálnicích.
 • Po dobu trváni zážitkové jízdy je v autě přítomen pracovník poskytovatele (pronajímatele) a zákazník se musí řídit pokyny pracovníka.
 • Po dobu trvání zážitkové jízdy se vozidlo pohybuje pouze po trase zvolené pracovníkem.
 • Po dobu zážitkové jízdy nese zodpovědnost za stav a případné poškození vozidla pracovník poskytovatele (pronajímatele).
 • Délky zážitkové jízdy a limity jednotlivých variant se řídí ceníkem a informacemi v ceníku uvedeném na webových stránkách prodávajícího.
 • Zákazník jenž využije zážitkovou jízdu jako spolujezdec souhlasí s tím že jízdu absolvuje na vlastní nebezpečí a poskytovatel (pronajímatel) nenese žádnou zodpovědnost za případné újmy na zdraví zákazníka a tyto souhlasy udělí v rámci podpisu smlouvy o absolvování zážitkové jízdy jako spolujezdec
 • Nájemce/zákazník souhlasí a musí podepsat souhlas s lokalizováním vozidla po celý průběh pronájmu/zážitkové jízdy.

13.4. PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE/POSKYTOVATELE K PRONÁJMŮM A ZÁŽITKOVÝM JÍZDÁM

 • Pronajímatel/poskytovatel se zavazuje předat vůz na domluveném místě a čase.
 • Pokud pronajímateli/poskytovateli okolnosti nedovolí vůz předat nebo uskutečnit zážitkovou jízdu na domluveném místě a čase, nájemce/zákazník bude neprodleně kontaktován s možností náhrady.
 • Pronajímatel/poskytovatel se zavazuje že vozidlo má uzavřenou a platnou smlouvu na: povinné pojištění odpovědnosti z provozu a havarijní pojištění vozidla .
 • Vozidla jsou opatřena povinou výbavou.
 • Vůz bude předán v řádném technickém stavu po provedení kontroly provozních kapalin, pneumatik atd. a nájemce bude seznámen se všemi vadami (např. škrábanci)
 • Vozidlo bude předáno umyté a vyčištěné.
 • V případě nepříznivého počasí a okolnostem které nedovolují poskytnutí vozu k pronájmu nebo zážitkové jízdě, má pronajímatel/poskytovatel právo přesunout termín výpůjčky/zážitkové jízdy.
 • V případě neočekávané události (poškození vozu, závadě, apod.) může být termín výpůjčky/zážitkové jízdy také změněn. Nájemce bude neprodleně kontaktován a bude mu nabídnut nový termín.

13.5. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE/ZÁKAZNÍKA

 • Nájemce/zákazník je oprávněn pronajaté vozidlo užívat výhradně k účelu, ke kterému je vozidlo určeno. (s přihlédnutím k podmínkám ve smlouvě o pronájmu vozidla/smlouvě o absolvování zážitkové jízdy jako spolujezdec).
 • Nájemce/zákazník je povinen řádně o vozidlo pečovat, aby na něm nevznikla škoda, nedošlo k jeho nadměrnému opotřebení, ztrátě či zničení.
 • Nájemce/zákazník nesmí na vozidle používat žádnou formu reklamy bez souhlasu pronajímatele.
 • Nájemce/zákazník nesmí řídit vozidlo pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků nebo jiných, které mohou přivodit sníženou schopnost vnímání a reakce.
 • S vozidlem je možné cestovat do zahraničí pouze po předchozí domluvě a vydání potvrzení od pronajímatele/poskytovatele.
 • Znečištění vozidla nad rámec běžného použití bude penalizováno.
 • Nájemce/zákazník nesmí znemožnit lokalizováni vozidla po celý průběh pronájmu/zážitkové jízdy.
 • Nájemce plně zodpovídá za vůz v době pronájmu a jakékoliv poškození, pokuty bude muset uhradit (s přihlédnutím k pojištění).

13.6.  ZÁKAZY

je přísně zakázáno:

 • Ve vozidle kouřit.
 • Jezdit vozidlem po nezpevněných površích či závodních okruzích bez předchozího souhlasu uvedeném. ve smlouvě o pronájmu vozidla.
 • Vypínat ESP.
 • Vozidlo úmyslně uvádět do smyku či s ním provádět "drifty" nebo "burnouty".
 • Protáčet kola na místě.
 • Nechat vozidlo mýt v kartáčových myčkách (povolené je pouze profesionální bezkontaktní mytí).
 • Vozidlem přepravovat nebezpečné látky.
 • Vozidlem přepravovat zvířata.
 • Provádět na vozidle změny a úpravy.
 • Využívat vozidlo pro přepravu osob či majetku za úplatu.
 • Přenechat řízení jiné osobě, než je uvedena ve smlouvě.
 • S vozidlem hrubě porušovat dopravní předpisy.
 • Úmyslně nebo neohleduplným jednáním znečišťovat vozidlo.
 • Vypínat úmyslně lokalizaci vozidla.
 • Používat vozidlo k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě.
 • Úmyslně nebo neohleduplným jednáním či jízdou vozidlo poškozovat.
 • Používat vozidlo k reklamám, reklamním účelům nebo ho bez předchozího souhlasu kdekoli prezentovat a zveřejňovat fotografie či videa.
 • Záměrně zatajovat, případně opravovat poškození vozidla.
 • Přejíždět limit km nebo nedodržovat čas pronájmu.
 • Předat vozidlo nedotankované.

14. Sankce

14.1. Pokud kupující/zákazník/nájemce úmyslně upraví údaje na voucheru, případně se pokusí předložit falešnou kopii, využití voucheru mu nebude umožněno a prodávajícího/poskytovatele/provozovatele má právo udělit kupujícímu/zákazníkovi/nájemci sankci až 50.000 Kč.

14.2. Pokud kupující/zákazník/nájemce bude úmyslně používat vozidlo k reklamám, reklamním účelům nebo ho bez předchozího souhlasu prodávajícího/poskytovatele/provozovatele  kdekoli prezentovat a zveřejňovat fotografie či videa prodávající/poskytovatel/provozovatele má právo udělit kupujícímu/zákazníkovi/nájemci sankci až 50.000 Kč.

14.3. Pokud kupující/zákazník/nájemce úmyslně přenechá řízení jiné osobě, než je uvedena ve smlouvě, vozidlem hrubě porušovat dopravní předpisy, úmyslně nebo neohleduplným jednáním znečistí vozidlo, vypne úmyslně lokalizaci vozidla, vypne ESP prodávající/poskytovatel/provozovatele má právo udělit kupujícímu/zákazníkovi/nájemci sankci až 5.000 Kč.

14.4.  Pokud kupující/zákazník/nájemce úmyslně použije vozidlo k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě, úmyslně nebo neohleduplným jednáním či jízdou vozidlo poškodí, záměrně zatají, případně opraví poškození vozidla, využije vozidlo pro přepravu osob či majetku za úplatu, vozidlem přepraví nebezpečné látky nebo zvířata, provede na vozidle změny a úpravy, vozidlo úmyslně uvede do smyku či s ním provede "drifty" nebo "burnouty", bude protáčet kola na místě a jezdit vozidlem po nezpevněných površích či závodních okruzích bez předchozího souhlasu uvedeném ve smlouvě o pronájmu vozidla nebo vozidlo sám umyje v kartáčových myčkách nebo na neprofesionálních bezkontaktní myčkách či jiným způsobem vozidlo při mytí poškodí prodávající/poskytovatel/provozovatele má právo udělit kupujícímu/zákazníkovi/nájemci sankci až 100.000 Kč.

14.5. Pokud kupující/zákazník/nájemce úmyslně předá vozidlo nedotankované, nechá vozidlo nebo sám umyje v kartáčových myčkách nebo na neprofesionálních bezkontaktní myčkách, nebo bude ve vozidle kouřit prodávající/poskytovatel/provozovatele má právo udělit kupujícímu/zákazníkovi/nájemci sankci až 3.000 Kč.


14.6. Pokud kupující/zákazník/nájemce úmyslně přejede limit km prodávající/poskytovatel/provozovatele má právo udělit kupujícímu/zákazníkovi/nájemci sankci až do 50 Kč/km, dle typu vozu a pokud kupující/zákazník/nájemce nedodrží čas pronájmu prodávající/poskytovatel/provozovatele má právo udělit kupujícímu/zákazníkovi/nájemci sankci až 4000 Kč/hodina, dle typu vozu.

14.7. Pokud kupující/zákazník/nájemce poškodí vozidlo a to jakkoli prodávající/poskytovatel/provozovatele má právo po kupujícímu/zákazníkovi/nájemci požadovat sankci ve výši spoluúčasti na pojištění, tímto se nevylučují žádné podmínky uvedeny v těchto obchodních podmínkách

14.8. Sankce se mohou sčítat a jejich výše a uplatnění je na rozhodnutí prodávajícího/poskytovatele/provozovatele a jsou splatné do 14 dnů na účet prodávajícího/poskytovatele/provozovatele uvedený na webu:wwwamerikou.cz, případně hotově na adrese prodávajícího/poskytovatele/provozovatele uvedený na webu:wwwamerikou.cz od vystavení faktury/platebního příkazu, pokud se prodávajícího/poskytovatele/provozovatele nedomluví s  kupujícím/zákazníkem/nájemcem jinak a to pouze písemně.

14.9. Ostatní sankce mohou být uvedené ve smlouvě o pronájmu vozidle nebo ve smlouvě o absolvování zážitkové jízdy jako spolujezdec.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

15.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

15.4. Podmínky uvedené ve smlouvě o pronájmu vozidla nebo ve smlouvě o absolvování zážitkové jízdy jako spolujezdec mohou upravovat obchodní podmínky a případně platnost zrušit, podmínky neuvedené ve smlouvě zůstávají platné není tím dotknutá jejich platnost a platnost ostatních ustanovení a řídí se obchodními podmínkami uvedenými zde na webu:www.amerikou.cz.

15.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

15.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Amerikou.cz, Milan Tetour, Pořešinec 22, 38241, Kaplice, Česká Republika,

IČ: 87400847

DIČ: CZ9205121398


Tel.: 777880926
E-mail: info@amerikou.cz


Přílohy:

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Oznámení o odstoupení od smlouvy


Adresát: Amerikou.cz, Milan Tetour, Pořešinec 22, 38241, KapliceOznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy č.objednávky:

na nákup zboží, z internetového obchodu: www.amerikou.cz.

Datum objednání služby:

Jméno, příjmení a adresa Uživatele:Podpis:                                                                 Datum: